Softwarové nástroje pre vizualizáciu GIS

      V súčasnosti je vo svete dostupných mnoho komerčných alebo voľne dostupných softwarových balíkov pre prípravu, spracovanie a analýzu geografických údajov, ktoré je nevyhnutné použiť. V ďalšom uvádzam len podľa môjho názoru tie najlepšie GIS, ktoré svojimi vlastnosťami zefektívňujú prácu s GIS informáciami.

GRASS GIS

      GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System) je OpenSource softvér pre podporu tvorby geografických informačných systémov (GIS) s rastrovým a topologicky vektorovým spracovaním grafiky, ktorý funguje na rôznych platformách prostredníctvom grafického užívateľského rozhrania a shellu na báze operačného systému X-Windows. GRASS bol vytvorený armádou USA, neskôr rozšírený i do civilného sektora. Je zložený z modulov (príkazov). V súčasnosti je už na Internete uvoľnená verzia 6.2.3. Používa sa na prípravu, spracovanie a analýzu geografických údajov, vrátane vizualizácie výsledkov. To znamená, že údaje môžu byť do systému importované, digitalizované, konvertované, editované a spracované množstvom analytických nástrojov. Príkazy sú logicky štruktúrované do skupín s podobnými operáciami. Náročnejší užívatelia mnohokrát oceňujú dostupnosť zdrojových programov celého systému, čo im umožňuje vývoj vlastných „grassovských“ programov riešiacich ich špecifické problémy. Preto sa GRASS stáva svojim spôsobom predstaviteľom koncepcie otvoreného GIS-u (Open GIS).Licencia: GNU GPL (Open Source)
Zdroj: http://grass.itc.it/

MapInfo

      MapInfo je pomerne známy a rozšírený produkt firmy MapInfo Corporation, New York, USA. Je to tzv. desktop mapping systém, čo možno preložiť ako stolné mapovanie, resp. hľadanie mapových riešení na stolných počítačoch. Jednoduchý princíp vyplýva z toho, že väčšina užívateľských údajov obsahuje vo svojej štruktúre nejakú informáciu. MapInfo zabezpečuje jednotné a ucelené prepojenie priestorových a nepriestorových informácií, ich spracovanie, analýzy i vizualizáciu. MapInfo patrí k systémom založeným na vektorovom usporiadaní priestorových údajov. Nepriestorové údaje sú uložené v tradičných relačných tabuľkách. Najdôležitejšou časťou spracovania údajov v MapInfo je proces vizualizácie, analýz a prezentácie. Prezentácia výsledkov analýz sa realizuje tvorbou tzv. výstupných tlačových zostáv (layout).Licencia: Proprietárny softvér
Zdroj: http://www.mapinfo.com/

ArcView

      Patrí do skupiny produktov pre koncových užívateľov - takzvaných desktop GIS produktov. V základnej verzii ide o vektorový GIS s prívetivým užívateľským prostredím, s dobrými nástrojmi na priestorové dotazy a analýzy, editovanie údajov a tvorbu výstupov. ArcView je najpoužívanejšou desktop GIS aplikáciou na svete, pretože ponúka jednoduchý prístup k využívaniu GIS údajov. Je vybavený intuitívnym užívateľským rozhraním, prepracovaným systémom kontextového návodu a obsažnou dokumentáciou, čím umožňuje jednoduchý a rýchly štart v práci s geografickými údajmi. S ArcView je možné tvoriť kvalitné mapy, ktoré pomôžu zviditeľniť pravidelnosti, trendy a výnimky z nich. ArcView obsahuje sprievodcov, vopred definované mapové šablóny, široký výber mapových prvkov, ktoré šetria čas a zjednodušujú tvorbu máp profesionálnej kvality. ArcView poskytuje nástroje na riešenie priestorových otázok, testovanie teórií a predpovedí a skúmanie vzájomných vzťahov. Bohatý výber nástrojov na priestorové spracovanie údajov obsahuje hotové analytické nástroje pripravené na použitie ako aj schopnosti na tvorbu procesných modelov, skriptov a kompletných pracovných postupov. ArcView zjednodušuje integráciu rôznych dátových formátov a ich využitie na vizualizáciu a analýzu. Obsahuje nástroje na tvorbu, spracovanie a organizovanie geografických, tabuľkových údajov a metadát a podporuje široký výber dátových formátov - demografické údaje, údaje o zariadeniach, CAD údaje, rastrový obraz, webové služby a multimédiá. Do ArcView môžete priamo načítať alebo importovať viac než 70 rôznych dátových formátov. V súčasnosti je dostupná verzia 9.1.Licencia: Proprietárny softvér
Zdroj: http://www.esri.com

Quantum GIS

      Quantum GIS (QGIS) je používateľsky prívetivá desktop GIS aplikácia s otvoreným kódom, podporujúci vektorové, rastrové a databázové formáty. Umožňuje prezerať a vytvárať mapy a podporuje veľké množstvo dátových formátov pre spracovanie geopriestorových informácii (napr. ESRI ShapeFile, GeoTIFF). QGIS umožňuje rozšírenie základných funkcii pomocou modulov (napr. pre prácu s GPS zariadeniami, GRASS GIS funkcnionality). Najnovšia verzia 1.0.0 prináša viaceré zmeny ako je podpora jazyka Python, taktiež je možné vytvárať nové GIS aplikácie napísane pomocou tohto jazyka využívajúce QGIS knižnice a nové GRASS moduly. Nová verzia obsahuje taktiež aj opravy chýb a zlepšenú stabilitu. Program je dostupný v podobe zdrojových kódov ako aj v hotových binárnych formátoch pre OS Microsoft Windows, Mac OS X a GNU/Linux.Licencia: GNU GPL (Open Source)
Zdroj: http://www.qgis.org