Nadzvukový aerodynamický tunel

Nadzvukový aerodynamický tunel Leteckej fakulty bol vyrobený francúzskou firmou SESSIA, špecializujúcou sa na stavbu aerodynamických tunelov. Tunel je otvoreného typu, s nepretržitou činnosťou. Predný trakt, v tvare Lavalovej dýzy, je vybavený usmerňovacou voštinou a homogenizačnými sitami. V hrdle dýzy je škrtiaci člen, ktorým sa nastavuje Machovo číslo v meracom priestore...

Podzvukový aerodynamický tunel

Podzvukový aerodynamický tunel Leteckej fakulty umožňuje dosiahnutie rýchlosti v meracom priestore od 0 do zhruba 50 m/s. Konkrétna hodnota maximálnej rýchlostí závisí na aerodynamickom odpore skúmaného objektu. Maximálne dosiahnuteľné Reynoldsovo číslo pri vložení objektu s dĺžkou 0.5m, je okolo 1.7 milión. Vzhľadom k obmedzeniam priečneho prierezu sú skúmané objekty väčšinou menšie...

Aerodynamika

Aerodynamika je náuka, ktorá skúma silové účinky vzduchu (z gréckeho "aer"=vzduch) pri jeho pohybe (pôsobiť môže na ľubovoľné teleso - lietadlo, automobil ..., pohyb môže byť relatívny - tekutina stojí a teleso sa pohybuje)...

Flight data recorder (FDR)

      Flight data recorder (FDR) alebo ľudovo nazývaná Čierna skrinka (Black Box) je letový záznamník určený pre záznam špecifických parametrov a charakteristík lietadla, ktorého účelom je poskytnúť dáta pre analýzy prípadných leteckých nehôd. Taktiež sa využíva ako zdroj údajov pre štúdium a analýzu sporných bezpečnostných otázok ohľadne letu, poškodenia materiálov výkonu prúdových motorov, atď. FDR je pomaľovaný výraznou svetlooranžovou farbou, pričom je obvykle umiestnený v chvostovej časti lietadla. Svojou konštrukciou je navrhnutý tak, aby odolával intenzívnemu vysokému tlaku, vysokým a nízkym teplotám, morskej vode a mechanickému poškodeniu.

3D vizualizácia pohybu lietajúceho objektu

      Problematika monitorovania a riadenia pohybu lietajúcich a nelietajúcich objektov je značne obsiahla a náročná. Aj na katedre leteckej technickej prípravy leteckej fakulty TU sa v súčasnosti pracuje na návrhu pozemného riadiaceho pracoviska pre riadenie ľubovoľného objektu vo virtuálnom priestore, ktorý by vizualizoval pohyb lietajúceho objektu vo virtuálnom priestore založenom na reálnych geografických dátach, ktoré boli spracované pomocou GIS systémov. Jednou z hlavných priorít bolo to, aby celé riešenie bolo OpenSource, čiže, aby nebolo zaťažené žiadnou proprietárnou licenciou. Po počiatočnom výskume sa dostavili prvé reálne výsledky.

FlightGear

       FlightGear je slobodný OpenSource multiplatformový simulátor letu lietadiel vyvíjaný od roku 1997 skupinou mnohých vývojárov na celom svete. Od roku 1997 sa tento projekt neustále vyvíja a v súčasnosti je distribuovaný vo verzii  1.0.0. Jej prvé uvoľnenie bolo v decembri 2007. Ide o multiplatformovú aplikáciu pre rozmanité operačné systémy ako Microsoft Windows (Win32), Mac Os X, Linux, IRIX, a Solaris. Jedinou podmienkou použitia je podpora grafického rozhrania OpenGL verzie 1.0.

Využitie DMT zdarma

       Po mnohých pokusoch a testoch s vytváraním nových geografických podkladov pre vytvorenie mapy záujmového priestoru Košíc a okolia som dospel k názoru, že pokiaľ chcem vytvoriť kvalitný podkladový materiál k vytvoreniu digitálneho modelu reliéfu územia, je nutné vynaložiť množstvo financií a hlavne dostatočné personálne zabezpečenie.

Softwarové nástroje pre vizualizáciu GIS

      V súčasnosti je vo svete dostupných mnoho komerčných alebo voľne dostupných softwarových balíkov pre prípravu, spracovanie a analýzu geografických údajov, ktoré je nevyhnutné použiť. V ďalšom uvádzam len podľa môjho názoru tie najlepšie GIS, ktoré svojimi vlastnosťami zefektívňujú prácu s GIS informáciami.

Úlohy GIS

      V súčasnosti je GIS priemyselné odvetvie s obratom, ktorý sa ráta na miliardy dolárov a zamestnáva stotisíce ľudí na celom svete.

Čo je GIS

      Geografický informačný systém (GIS) je počítačový nástroj pre mapovanie a analýzu vecí a javov reálneho sveta. Technológia GIS spája bežné databázové operácie ako je zadávanie úloh a štatistické výpočty s jedinečnými možnosťami zobrazenia a priestorovej analýzy, ktoré poskytuje mapa. Tieto schopnosti výrazne odlišujú GIS od iných informačných systémov. Oceňujú ich pracovníci verejného aj súkromného sektora pri objasňovaní súvislostí, predvídaní následkov a plánovaní stratégií.